Bản cam đoan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

 GIẤY CAM ĐOAN

Họ và tên: (Họ và tên tác giả sáng tác ra tác phẩm)

Ngày sinh : ………..

Số CCCD: ………………

Địa chỉ: …………………………

Phần nội dung: Tác giả cam đoan tác phẩm trên là do chính tác giả tự sáng tạo, không sao chép, không vi phạm bản quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, không vi phạm các quy định của pháp luật và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật với những nội dung đó.

Tác giả (ký tên)

 

 

    Gửi yêu cầu của bạn

    Gửi yêu cầu cho chúng tôi theo form sau

    Khách hàng nổi bật