Bản tuyên bố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——*******——

 

TUYÊN BỐ VỀ TÁC GIẢ VÀ CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ

 

Hôm nay, ngày    tháng    năm 20

Họ và tên: (Họ và tên tác giả sáng tác ra tác phẩm)

Ngày sinh : ………..

Số CCCD: ………………

Địa chỉ: …………………………

 1. Tác giả cam kết tác phẩm …là do tác giả độc lập sáng tạo, không sao chép từ bất kể nguồn nào, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai.
 2. Ngày hoàn thành tác phẩm: ……
 3. Tuyên bố chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm……..thuộc về ……. (Chủ sở hữu)
 4. Thông tin chủ sở hữu

– Họ tên:…..

– Địa chỉ…..

– Giấy đăng ký kinh doanh: (nếu chủ sở hữu là doanh nghiệp)

 1. Tác giả cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung tuyên bố trong văn bản này.                                                                                                                                                                                            TÁC GIẢ                                                                                                                                                                                                                                               (Ký tên)

 

  Gửi yêu cầu của bạn

  Gửi yêu cầu cho chúng tôi theo form sau

  Khách hàng nổi bật